Ilość ofert w bazie: 551

ostatnia aktualizacja: 2020-05-18

Regulamin
Wynajmij najlepsze biuro dzięki Doradcy ds.nieruchomości Woodlark

Warszawa 2014-02-06 Regulamin promocji „Nowe Biuro z Ipadem” I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Warunki uczestnictwa i udziału w Promocji IV. Nagroda V. Odbiór Nagrody VI. Reklamacje VII. Postanowienia końcowe VIII. Załączniki do Promocji I. Definicje: a. Organizator: - Organizator promocji: podmiotem urządzającym promocję jest Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278607, NIP 701-00-67-995, REGON 140945730, której kapitał zakładowy wynosi 12 500 PLN (w całości opłacony), zwany dalej Organizatorem. b. Klient: - Klient Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K., który podpisał z Organizatorem Promocji, Umowę Pośrednictwa oraz spełnił łącznie wszystkie opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji. c. Promocja: Promocja „Nowe biuro z Ipadem”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie. d. Regulamin: - Niniejszy Regulamin Promocji „Nowe Biuro z Ipadem”. e. Umowa Pośrednictwa: - Umowa Pośrednictwa – umowa o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zawarta pomiędzy Organizatorem Promocji a Klientem, w zakresie dotyczącym pomocy w zawarciu umowy najmu nieruchomości. II. Postanowienia ogólne: - Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji ”Nowe Biuro z Ipadem” - Organizatorem Promocji jest Wood Lark Group Sp. z o.o. Sp. K. - Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Klientów Organizatora - Czas Promocji: 1 stycznia 2011 – 31 maja 2011 roku lub do odwołania . Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia Czasu Promocji bez podawania przyczyny. Zakończenie Promocji zostanie ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatora odpowiedniej informacji w siedzibie oraz na stronie www.woodlark.pl - Miejscem przeprowadzani Promocji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej III. Warunki uczestnictwa i udziału w Promocji - Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci Organizatora, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. - Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również najbliżsi członkowie ich rodziny (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo) - Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje poprzez podpisanie „Oświadczenia Uczestnika Promocji” który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeden Uczestnik Promocji może dokonać jednego zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia oznacza , że Uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji, w szczególności z niniejszym Regulaminem, i je akceptuje. - Uczestnikiem Promocji jest Klient Organizatora , który spełni łącznie następujące warunki: * Podpisał z Organizatorem, Umowę Pośrednictwa tj. umowę o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w szczególności w zakresie pomocy w zawarciu umowy najmu nieruchomości lub jej części, wskazanej Klientowi przez Organizatora Promocji. * Wynajął zgodnie z Umową Pośrednictwa zawartą z Organizatorem Promocji, oraz za pośrednictwem Organizatora powierzchnię w wskazanej przez Organizatora nieruchomości lub jej części, nie mniejszą niż 300m2 i/lub na kwotę równowartości minimum 12 500 PLN netto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych netto). * Wywiązał się z warunków Umowy Pośrednictwa zawartej z Organizatorem, w szczególności dotyczącej dopełnienia formalności związanych z obsługą dokumentów oraz załączników do Umowy Pośrednictwa. * Wywiązał się terminowo z obowiązku wypłacenia Wynagrodzenia na rzecz Organizatora za świadczone przez Organizatora usługi pośrednictwa zgodnie zawartą z Umową Pośrednictwa. * Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) * Podpisze „Oświadczenie Uczestnika Promocji”, stanowiące Załącznik nr 1 do Regulaminu. IV. Nagroda - Nagrodą w Promocji „Nowe Biuro z Ipadem” jest iPad marki Apple model 16GB. Pełny opis produktu, informacje o gwarancjach, oraz szczegółach promocji znajdują się u Doradcy Biznesowego Wood Lark Group. Ilość egzemplarzy iPad jest ograniczona. - Uczestnikowi Promocji nie przysługuje możliwość zamiany Nagrody na jej równowartość pieniężną . V. Odbiór Nagrody - Nagroda w Promocji „Nowe Biuro z Ipadem” będzie wysyłana do Klienta na adres wskazany w Oświadczeniu Promocji w terminie do 14 dni roboczych od dnia spełnienia warunków niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenia Klienta. - Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora związane z Nagrodą w Promocji „Nowe Biuro z Ipadem” ograniczają się do zapewnienia możliwości odbioru Nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. VI. Reklamacje - Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego. - Reklamacja powinna zawierać Nazwę Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji lub skargi. - O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji. - Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi. VII. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji. 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz u Biznesowych Doradców Wood Lark Group. 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji obowiązuje od dnia publikacji. VIII. Załączniki do Promocji - Załącznik nr 1 „Oświadczenie Uczestnika Promocji”

Polecane biura
CENTRUM JASNA
Śródmieście
Jasna 14/16a
150.00 - 400.00 m2
STRATOS OFFICE CENTER
Śródmieście
Ks. Skorupki 5
145.00 - 510.00 m2
GRIFFIN HOUSE
Śródmieście
Plac Trzech Krzy
400.00 - 400.00 m2
WARECKA 11A
Śródmieście
Warecka 11A
472.00 - 472.00 m2